Utskrift

Av Knut Jensen

 “Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa; Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!” Ap.gj.1,10-11.

Kristus vil regjere.

Hva forteller Guds ord oss om dette? Den forteller at Kristus vil komme tilbake og regjere, og at hans herredømme vil strekke seg ut over hele jorden ifølge Salme 2,6-9. Stikk i strid med hedningenes ambisjoner om at de en dag skal styre verden!

I den åpenbaring som profeten Daniel gir, blir steinen som symboliserer Guds rike til et stort fjell som fyller hele jorden. (Dan.2,35). Dette utvikles videre i Dan.7,14, der det sies om Kristus: “Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og dette rike blir et rike som ikke går til grunne.” (Jes.2,3-4;11,2-5. Åp.20,2). Det vil føre med seg rettferdighet i en ond verden, en fred som er sønderrevet av krig, og nye prinsipper for det åndelige og sosiale liv på en renset jord!

Israels tilbakevendelse  til sitt land er derfor svært viktig i profetisk sammenheng,  det er herfra Kristus Jesus skal styre fra Jerusalem av, også kalt for tusenårsriket. (Mika 4.1-7) Åp.20,1-6

Hva med vår egen tid?

Det vil til slutt bli en periode  under Antikrist og den falske profet som da vil dominere verden, fordi Satan vet at han bare har en kort tid igjen før han mister all makt. (Åp.12,9:13,1-18). Det vil derfor skje store forandringer på jorden før Jesus kommer tilbake! I kampen mot Gud og hans salvede Jesus Kristus, som samtidig er den siste trengselstid for Jakob.  (Jer.30,7. Sak.12-14). En trengselstid som vil vare i syv profetiske år. (Dan.9,27. Åp.6-19). Om dette sier Jesus: “ For da skal det bli en trengsel, så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!” Matt.24,21.

Guds ord forteller at den endelige kampen til slutt vil finne sted på Harmageddon, når Kristus kommer og går til strid, og seire over dyret (Antikrist) og kongene på jorden. (Åp.16,16. 19,11-21). Jorden skal renses ved dom over folkeslagene når den neste tidshusholdning begynner, med Jesus Kristus som konge! (Matt.25,31flg. Åp.11,15).

Tiden vi nå lever i skal være preget av stor nød på jorden, med krig og rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike, og det skal være sult, tørke og jordskjelv både her og der. “Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.“ Matt.24,8. Samtidig skal “menneskene da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende og overmodige, uten aktelse for det hellige.“ 2.Tim.3,1-5. Falske profeter skal også oppstå og føre mange vill, før Jesus kommer tilbake! Matt.24,3-11. Mark.13,3-8).

 Livet i tusenårsriket.

På grunn av Kristi fysiske nærvær på jorden, og åpenbaringen av hans herlighet, guddommelighet og rettferdige styre, vil det åndelige liv i tusenårsriket gi seg helt andre utslag enn i tidligere tidsaldre når Satan blir bundet. (Ap.gj.3,19-21;15,13-18).

 Israel vil ta imot Jesus som sin konge, i endetiden! (Matt.23,37-39). “Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob.” Rom.11,26. “Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren! For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synder i hu.” Jer.31,33-34.

 

 En fredspakt med Israel.

I Esek. 36,24-27 ser vi hva dette vil innebære: “Jeg vil hente dere fra folkene, og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere kan bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.” 

 Herren sa: “Og jeg vil slutte en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være. Jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblant dem for evig tid. ”Esek.37,26.

    

  Kristi rettferdige styre.

Selv om det fremdeles blir død og synd i tusenårsriket, vil verdens problemer bli så små at folk vil glede seg stort over livet. I Salme 72,19 står det om den rettferdige kongen. ”All jorden er full av hans herlighet!”  Ettersom Kristus vil manifestere alle Guds egenskaper, vil det bli en åpenbaring av Guds kraft og nærvær på en måte som aldri har vært kjent i noen tidsalder før. Til forskjell fra tidligere generasjoner vil det være rettferdighet fred og glede. (Mika 4,1-7)!

Kristus vil regjere fra Jerusalem, derfor kampene om byen helt inn i endetiden. (Sak.12-14). Satan må gi tapt om forsøket på verdensherredømme. (Matt.4,5-11).

“Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slange som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, så han ikke lenger skulle forføre folkeslagene - ikke før de tusen år var til ende. Deretter skal han slippes løs en kort tid.” Åp.20,1-3).

Om Kristus står det: “Han skal ikke dømme etter det hans øye ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden.” Jes.11,3-4!

    Under Kristi rettferdige herredømme vil det bli en utjevning av rikdom, slik at ekstrem fattigdom forsvinner. (Jer.31,12-14. Esek. 34,25-29). Et lignende bilde av livet i tusenårsriket finner vi i prof. Amos 9,13-14.

 

Velsignet av Herren.

I Jesaia 65,20-23. står det skrevet: “Det skal ikke lenger finnes noen spedbarn som bare lever få dager, eller en gammel  mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt. Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete. Nei, som treets dager skal mitt folk dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerning. De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde barn til en brå død. For de er en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere hos seg.”    

Det vil bli fred på jorden.

“For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares.“ Rom.8,19. Dette vil skje “når Herren kommer med sine ti tusener hellige.” (Jud.14).

Da kommer Jesus for å regjere. (Åp.19,11-16). Det innebærer at jorden blir forvandlet når Kristus inntar “Davids trone.” (Luk.1,32). Da vil befrielsens time være inne. ”Ørkenen og det tørre land skal glede seg, og den øde mark skal blomstre som en lilje.” (Jes.35,1).

“Når han (Gud) atter fører sin førstefødte inn i verden!” Hebr.1,6. Da skal også dyr og planteliv bli forvandlet. “Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen.” Jes.11,6-7). Det skal bli fred på jorden i tusen år, før den nye himmel og den nye jord kommer! (Åp.20,7flg; 21,27).

Men før alt dette venter vi at Jeus kommer tilbake for å hente sin menighet, som er for alle dem som har opplevd hans fullbrakte verk på Golgata og funnet “Veien!” (Ap.gj.24,14. 1.Tess.4,15-18).               

 “Og dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.” 2.Pet.1,19.

                                                                                                              Amen.